เกี่ยวกับโครงการ

Thailand Digital Outlook

เป็นการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในกรอบการประเมินของ OECD และตามบริบทของการพัฒนาประเทศ และเพื่อนำข้อมูลที่จัดเก็บและสำรวจได้มาวิเคราะห์ในมิติที่สำคัญในการนำไปสู่การเสนอแนวทางในการพัฒนานโยบายด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางและมีเป้าหมายที่ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญ


หลักการและเหตุผล

รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้มีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยแนวทางหนึ่ง คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และการยกระดับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเป็นสำคัญ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้ดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ หรือ อินเทอร์เน็ตประชารัฐ เพื่อผลักดันให้คนไทยสามารถมีอินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับคนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสในการเข้าถึงการใช้งานได้ใกล้เคียงกับคนที่ได้รับบริการในเมืองใหญ่ และจะส่งผลให้การขับเคลื่อนประเทศสามารถทำได้ควบคู่กันไปได้ทั่วประเทศ
อ่านเพิ่มเติม


การสำรวจและจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ดำเนินโครงการศึกษา Thailand Digital Outlook อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ เป็นการดำเนินงานปีที่ 4 ของโครงการ เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ และจัดทำดัชนีตัวชี้วัดที่วัดผลการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ พร้อมตอบโจทย์ตามแนวทางและมาตรฐานสากล ทั้งนี้ สดช. ตั้งเป้าดำเนินการสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานบริการปฐมภูมิ ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมกว่า 42,000 ตัวอย่าง รวมถึงรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิสำคัญ เพื่อช่วยให้ สดช. จัดทำดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ในปี 2565


ร่วมตอบแบบสำรวจ

มากกว่า

100000

กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนบุคคลทั่วไป

มากกว่า

10000

กลุ่มตัวอย่าง
ภาคธุรกิจเอกชน

มากกว่า

2000

กลุ่มตัวอย่าง
หน่วยงานบริการปฐมภูมิ

ครอบคลุม

85

ตัวชี้วัดตามกรอบ OECD
และบริบทของประเทศไทย

ผลการดำเนินโครงการ

นับตั้งแต่ปี 2562 การสำรวจ รวบรวมข้อมูลและจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ภายใต้โครงการ Thailand Digital Outlook
ช่วยให้ประเทศไทยมีข้อมูลสำคัญที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเพื่อดำเนินนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
หน่วยงานผู้ให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ภาคธุรกิจเอกชนเพื่อวางทางธุรกิจและการตลาด
รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ที่สามารถนำผลการศึกาาต่อยอดจากผลการศึกษาของโครงการต่อไป